Tee tiedosta arvoa

Tietojohtamisella luodaan edellytykset ja prosessit tiedon systemaattiselle keruulle. On valittava, millaisia menetelmiä, järjestelmiä ja ohjelmistoja käytetään, jotta tietoa voidaan analysoida, yhdistellä ja jalostaa niin että erilaisista tietomassoista tai informaation osista voidaan luoda arvoa.  

Johtamisen tasolla on kyse määrittelystä, mitä tietoa on kerättävä ja miten kerättyä tietoa hyödynnetään organisaatiossa. Jalostamalla olemassa olevaa tietoa, ja yhdistämällä erilaista informaatiota voidaan tiedolla luoda arvo. Tietomassoista tuotettua jalostettua tietoa hyödynnetään niin kirjaston omassa toiminnassa kuin kirjastojen ja muiden organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Tietoa käytetään niin päätöksenteossa kuin talouden, toiminnan ja palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.  

Asiakkailta sekä henkilökunnalta saatava palaute on yksi esimerkki kirjaston tietolähteistä. Palautteiden kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen tulisi organisoida niin, että tämä arvokas tieto toiminnan onnistumisesta voitaisiin hyödyntää palvelujen parantamiseksi. Toimiva järjestelmä ennaltaehkäisee ongelmia ja auttaa tarttumaan asioihin ongelmien vielä ollessa pieniä. Toimiva palautejärjestelmä edistää organisaation oppimista, sillä se kertoo miten toiminnassa on onnistuttu ja miten sitä voidaan edelleen kehittää. 

Tietojohtamista voi tarkastella useammilla tasoilla. Ajallisesti tarkastellen tietojohtamista hyödynnetään päivittäisten operatiivisten toimintojen ohjaamiseen. Päivittäisessä,  tietojohtamiseen perustuvassa operatiivisessa toiminnassa saavutetaan hyöty, kun tieto on helposti löydettävissä ja uudelleen käytettävissä. Strategisella tasolla kirjaston toimintaa johdetaan pitkän aikavälin tähtäimellä. Strategian tavoitteet määrittivät, millaista tietoa ja millaisilla käytänteillä ja prosesseilla sitä kootaan.

Tiedon tuottamisen ja analysoinnin teknologiat ovat kehittyneet, ja nykyisin ongelma on enemmän tiedon käytön ja analysointimenetelmien hyödyntämisen ongelmat, esimerkiksi vetoaminen resurssipulaan. Teknologia ei myöskään yksistään pysty ratkaisemaan tiedonhallinnan ongelmia, pahimmillaan se voi olla itsessään ongelma. Toiminnan ohjaamisessa on tärkeää, että johtamiskäytännöt, yleiset toimintamallit sekä tietotekniset ratkaisut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja yksilöiden toimintaa järkevästi tukevat rakenteet.

Valitse oikeat ja olennaiset tiedot :: Pidä tietojohtamisen sykli käynnissä