Vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan laajoja ja yleisiä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Ne kuvaavat ylätasolla sitä, miten organisaation vaikutukset ovat edistäneet sen erityisten ja yleisten tavoitteiden saavuttamista. Kirjastoilla voidaan Suomessa väittää olevan vaikutus esimerkiksi suomalaiseen koulutukseen, sivistykseen ja kulttuurin harrastamiseen, joka on osin kirjastojen työn kautta levinnyt laajasti väestöön.

SFS-ISO 16439 standardi määrittelee vaikuttavuuden seuraavasti: ”kirjaston palvelujen käytön seurauksena tapahtuva muutos yksilössä tai ryhmässä – Muutos voi olla konkreettinen tai abstrakti.”

Vaikuttavuus liittyy toiminnanohjauksen kokonaisuuteen ja sen käsitteistöön, jota voidaan kuvata tulosprisman esittämällä tavalla.

Tuloksellisuuden peruskriteerit pyramidimuodossa.
TULOSPRISMA. Tuloksellisuuden peruskriteerit.
Valtiovarainministeriö: Tulosohjauksen käsikirja, 2/2005.

Vaikuttavuutta saadaan aikaan käytössä olevilla resursseilla ja asiantuntijaorganisaatiossa keskeisin resurssi on osaava henkilöstö, joka myös kehittää jatkuvasti osaamistaan. Toiminnallinen tehokkuus liittyy annettujen resurssien taloudelliseen ja tuottavaan käyttöön: tehokkain organisaatio tuottaa kokonaistaloudellisesti edullisimmin saman vaikutuksen kuin muut. Tuotosten laadunhallinta tarkoittaa sitä, että tuotetut palvelut ovat korkeatasoisia ja että ne vastaavat käyttäjien tai tilaajien tarpeita.

Käytännössä vaikuttavuuden toteutumista voi suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi seuraavasti. Kirjastolaissa on annettu kirjastojen tavoitteeksi mm. ”edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta”. Jotta kirjasto voisi vaikuttaa tähän, tulee sillä ensiksi olla tarvittavat resurssit ja ymmärrys siitä, mitä aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa. Tämän jälkeen kirjaston tulee määritellä oma tehtävänsä tuon aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä: esim. mitä se tarkoittaa kokoelmatyössä, kirjaston palveluissa ja niiden markkinoinnissa. Lopuksi tulee arvioida valituilla mittareilla ja menetelmillä onnistumista: mitattava sitä vaikutusta, joka kirjastolla on ollut aktiiviseen kansalaisuuteen. Tämän arvioinnin perusteella kehitetään palveluita edelleen haluttujen vaikutusten paremmaksi saavuttamiseksi.

Tieto ja johtaminen :: Tietojohtaminen tavaksi