Datasta tiedoksi

Data, informaatio ja tietämys (knowledge) ovat käsitteitä, joilla kuvataan tiedon jalostumista ihmisen toiminnassa. Puhdas data on periaatteessa merkityksetöntä. Vasta kun se tulkitaan, alkaa syntyä informaatiota. Oppimisen kautta muodostuu yksilön ja yhteisön tieto ja tietämys.

Hiljaisella, implisiittisellä tiedolla tarkoitetaan ihmisillä olevaa yksilöllistä tietoa ja osaamisista. Tällainen tietämiseen liittyvä tieto on ääneen lausumatonta tietoa, osaamista ja teknistä taitoa ja tietoa miten jokin asia tehdään, esimerkiksi kirjastoaineiston muovittaminen.

Eksplisiittinen tieto puolestaan on tarkkaan määritettyä, systemaattista ja muodollista, helposti jaettavaa ja yhdisteltävää tietoa. Esimerkkinä tästä ovat mm. muistiot, suunnitelmat ja ohjeet.  

Kulttuurinen tieto syntyy yksilöiden vuorovaikutuksessa ja on yhteisesti jaettua tietoa. Kulttuurista tietoa on esimerkiksi yhteiset toimintaa ohjaavat oletukset, arvot ja uskomukset.

Tietojohtamisen näkökulmasta tieto voidaan ymmärtää joko muuttumattomaksi dataksi tai alati muuttuvaksi ja kehittyväksi ymmärtämisen prosessiksi. Ymmärryksestä syntynyttä osaamista voidaan siirtää eteenpäin sosiaalisesti esimerkiksi mentoroimalla ja vertaisoppimalla. Tietojohtamisen yksi tavoite on luoda prosessi, jolla yksilöiden hiljainen tieto voidaan ottaa koko organisaation käyttöön. Hiljainen ja eksplisiittinen tieto toimivat yhdessä syklisesti siten, että yhden ihmisen hiljainen tieto voidaan muuntaa eksplisiittiseksi vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin, jolloin se voi muodostua vastaanottajien hiljaiseksi tiedoksi. Mentorointia onkin käytetty hyödyksi esimerkiksi johtamisosaamisen vahvistamiseksi kirjastokentällä. 

Tietoa hyödyntämällä voidaan tuottaa arvoa asiakkaille. Kirjastojen tuottamaa arvoa ovat asiakkaille tarjottavat laadukkaat ja merkitykselliset palvelut. Esimerkkinä asiakkaalle tuotetusta arvosta ovat aikuisopiskelijalle kaukolainattava teos ja hakeutuvat palvelut, jotka tarjoavat kirjastopalveluita liikkumisesteisille. Kirjasto voi tarjota myös asiakkaalle mahdollisuuden olla arvontuottaja, esimerkiksi osallistumalla palvelujen kehittämisen suunnitteluun asiakasraadissa, osallistumalla aineistonvalintaan osallistavassa hankinnassa tai tarjoamalla tiloja esiintymiselle tai kokoontumisille.

Peruskäsitteitä :: Tieto ja johtaminen