Lue lisää

Julkaisuja

Aistrich, M. (2014). Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata? Sitra. Saatavilla https://www.sitra.fi/artikkelit/kannattaako-vaikuttavuutta-yrittaa-mitata/

Choo, C. W. (1996). The knowing organization: How organizations use information to construct meaning, create knowledge and make decisions. International Journal of Information Management, 16(5).

Hansen, M. T. & Nohria, N. & Tierney, T. (1999). What’s Your Strategy For Managing Knowledge? Harvard Business Review, March-April 1999. Saatavilla https://zonecours2.hec.ca/sdata/c/attachment/6-415-95.H2017/OpenSyllabus/Hansen,%20Morten%20T,%20Nitin%20Nohria,%20and%20Thomas%20Tierney-What_s%20Your%20Strategy%20for%20Managing%20Knowledge-p%201-11.pdf

Huotari, M-L. & Hurme, P. & Valkonen, T. (2005). Viestinnästä tietoon. Helsinki: WSOY.

IFLA Strategy 2019-2024. Saatavilla https://www.ifla.org/strategy.

IFLA (1994). Yleisten kirjastojen julistus. Saatavilla https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-fi.pdf

Laihonen, H. & Hannula, M. & Helander, N. & Ilvonen, I. & Jussila, J. & Kukko, M. & Kärkkäinen, H. & Lönnqvist, A. & Myllärniemi, J. & Pekkola, S. & Virtanen, P. & Vuori, V. & Yliniemi, T. (2013). Tietojohtaminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavilla https://trepo.tuni.fi/handle/10024/116695.

Laihonen, H. & Rajala, T. & Haapala, P. & Vakkuri, J. (2017). Dialogia tuloksista. Kohti tuloksekasta julkisjohtamista. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Saatavilla https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102451.

Laitinen, M. & Saarti, J. (2012). A model for a library-management toolbox: data warehousing as a tool for filtering statistical information from multiple sources. Library Management, 33(4/5).

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016. Saatavilla https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492.

Mäyrä, E. (2019). Yleisten kirjastojen strategiat – vertaileva tutkimus. Pro gradu. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavilla https://trepo.tuni.fi/handle/10024/116994.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista 660/2017. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170660.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017). Kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20. Saatavilla https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79811.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2019). Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:12. Saatavilla https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161521

Pohjalainen, M. (2012). Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Informaatiotutkimus, 31(3). Saatavilla https://journal.fi/inf/article/view/7079.

Poll, R. & te Boekhorst, P. (2007). Measuring Quality : Performance Measurement in Libraries 2nd revised edition. IFLA Publications Series 127. Saatavilla https://www.ifla.org/publications/ifla-publications-series-127.

Saarti, J. & Laitinen, M. (2010). Toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluiksi: katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 – 2009 ja sen jatkoon. Signum 43(2). Saatavilla https://journal.fi/signum/article/view/3546

Sharma, D. M. (2016). Using GIS to Assess Public Libraries. Public Libraries Online January 7th, 2016. Saatavilla http://publiclibrariesonline.org/2016/01/using-gis-to-assess-public-libraries/.

Sitra (2018). Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja askelmerkkejä palveluntuottajille. Sitran julkaisuja 130. Saatavilla https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf.

Stephenson, D. (2018). Big Data Demystified: How to Use Big Data, Data Science and AI to Make Better Business Decisions and Gain Competitive Advantage. Harlow: Pearson Education Limited.

Suomen UNESCO-toimikunta (2001). UNESCO:n yleisten kirjastojen julistus ja koulukirjastojulistus. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n sopimuksia ja suosituksia n:o 21. Saatavilla https://minedu.fi/documents/1410845/3898342/Unescon+Yleisten+kirjastojen+julistus+ja+Koulukirjastojulistus.+Helsinki+2001.pdf

Valtiovarainministeriö (2005). Tulosohjauksen käsikirja. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2/2005. Saatavilla https://vm.fi/documents/10623/307545/Tulosohjauksen+k%C3%A4sikirja.pdf/b7f9a7f9-2b46-4dbb-bb66-85bf1074b88a

Virtanen, P. & Stenvall, J. & Rannisto, P-H. (2015). Tiedolla johtaminen hallinnossa: teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tampere University Press.

Xia, J. (2004). Library space management: a GIS proposal. Library Hi Tech 22(4). Saatavilla http://www.geog.ucsb.edu/~kclarke/Geog176C/176CContent/Papers/Xia2004_LibrarySpace.pdf


Kirjastoja koskevia lakeja ja asetuksia Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.


Verkkosivustoja

Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset
https://aviavustukset.fi/

Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia
https://vaikuttavuus.kirjastot.fi/

IFLA: kestävän kehityksen työryhmä
https://www.ifla.org/libraries-development

Juuli – julkaisutietoportaali
https://www.juuli.fi/

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kirjastot
https://minedu.fi/kirjastot

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin (VM:n podcast)
https://tiedon-aarella-tietopolitiikasta-tekoihin.simplecast.com/

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto KITT2
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

Ulkoministeriö: Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet
https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet

Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu
https://vipunen.fi/fi-fi

VIRTA-opintotietopalvelu
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely 2018
https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin_suomi/

Yleisten kirjastojen tilastot
https://tilastot.kirjastot.fi/

Takaisin käsikirjan etusivulle